T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi

AMAÇ VE GÖREVLER

KURULUŞUN GENEL TANITIMI   :

         Cumhuriyet döneminde ilk resmi kütüphane Maarif Müdürü Şahap Bey ve Sıtkı Tekeli' nin  teşebbüsleriyle"Mecidiye Mektebi" diye anılan  bir binada "Kütüphane" adıyla kurulmuştur. Daha sonra kütüphane başka bir binaya taşınarak "Milli Kitapsaray" adıyla hizmete devam etmiştir.

1945 yılında şimdiki Merkez Bankasının bulunduğu binaya taşınmıştır. bina kütüphane olarak yapılmış ve tefriş edilmiştir. Aynı yıllarda kütüphaneye o sırada kötü durumda bulunan bir Vakıf Kütüphanesi olan Tekelioğlu ( Müsellim) kütüphanesinin kitapları da bu binaya getirilerek iki kütüphane birleştirilmiştir. Bu birleşmeyle Tekelioğlu Kütüphanesinin hükmü durumu sona ermekle birlikte bir kadirşinaslık örneği olarak birleşen bu iki kütüphaneye " TEKELİOĞLU İL HALK KÜTÜPHANESİ" adı verilmiştir. Bu nedenle kütüphanemizin kuruluş tarihini Tekelioğlu Kütüphanesinin kuruluş tarihi olan 1796 (Hicri 1211) olarak kabul etmek mümkündür.

Kütüphane 1956 yılında Elhamra Sineması olarak bilinen binaya, 1985 yılında Atatürk Kütüphanesi (Bugünkü Kent Belleği) olan yere taşınmıştır. 1993 yılından itibaren Bakanlığımıza ait bugünkü binamızda hizmet verilmeye başlanmıştır.Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren Gezici Kütüphane 1978 yılından itibaren hizmet vermeye başlamıştır.
        

1964 yılında El yazması ve Arap harfli basma eserler İstanbul Süleymaniye kütüphanesine gönderilmiştir. Ayrıca 2015 yılında 801 adet Arap harfli basma kitaplar Konya Yazma Eserler Bölge Kütüphanesi ' ne devredilmiştir. 

       KURULUŞUN  AMACI                                :

        1-  Halkın bilgi edinme gereksinimini karşılamak.

        2-  Bireysel ve yaşam boyu öğrenme çabalarını desteklemek.

        3-  Başta çocuklar olmak üzere, bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma

             alışkanlığı yaratmak  ve güçlendirmek.

        4-  Toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisi kazanmasını ve geliştirmesini sağlamak.

        5-  Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi desteklemek.

        6-  Çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini desteklemek ve bu yönde

             fırsatlar sağlamak.

        7-   Öncelikle bulunduğu bölge olmak üzere, toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik

             kalkınmasına destek sağlamak.

        8- Toplumda kültürel mirasa, sanata ve bilime karşı duyarlılık oluşturmak ve bu bilincin

             gelişmesini sağlamak.

        9-  Somut olmayan yerel kültür mirasının toplanması, düzenlenmesi, korunması,

             kullandırılması ve geleceğe aktarılmasına katkı sağlamak ve sözlü geleneği

             desteklemek.

       10-  Kültürler arası diyalogu geliştirmeye katkı sağlamak.

        
KURULUŞUN 
 GÖREVLERİ                     :

         

1-Amacı doğrultusunda kütüphane materyali seçer, sağlar; kütüphanecilik teknik ve yöntemlerine uygun olarak düzenler ve kullanıcıların hizmetine sunar.

2-Kütüphane materyalini kütüphane dışında kullanmak üzere ödünç verir.

3-Kullanıcılar tarafından aranan, ancak kütüphanede bulunmayan materyali sağlar ya da kullanıcıları bu materyalin bulunduğu kütüphanelere yönlendirir.

4-Bulunduğu bölgenin kültürel, sosyal, tarihi ve ekonomik yapısı ile ilgili yerel derme oluşturur ve hizmete su

5-Yerel girişimcilere ve yerel ekonomik gruplara bilgi gereksinmelerini karşılayacak bilgi hizmetlerinin organizasyonunu yapar.

6-Kullanıcı rehberliği ve danışma hizmeti verir.

7-Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş veya kurulacak olan halka açık özel kütüphanelerin teknik iş ve işlemlerine rehberlik eder.

8-Tüm yaş grupları için sanatsal, bilimsel, eğitici ve kültürel etkinlikler düzenler, mevcut etkinliklere katılım ve destek sağlar.

9-Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, çevresindeki diğer kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim, öğretim, kültür-sanat, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişilerle işbirliği yapar.

10- Yerleşik kütüphane hizmetinden yararlanamayan yerleşim birimlerine gezici kütüphane aracı ile hizmet götürür.

11-  Engelli, hasta, yaşlı ve eve bağımlı kişiler için uygun hizmetler sunar.

12-  Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı desteklemek amacıyla özel hizmetler sunar.

13-  Derleme işlerini yürürlükteki derleme mevzuatı hükümlerine göre yürütür.

14-  Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda kütüphane hizmeti ile ilgili diğer görevleri yerine getirir.